Zápisové lístky

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na střední škole.

Podle kterých právních předpisů se postupuje:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
    vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 472/2011 Sb., s účinností od 1. 1. 2012, kterým se mění zákon č 561/2004 Sb.,
    (školský zákon)
  • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke
    vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek.

Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje:
Pouze na uchazeče o denní formu studia (nevztahuje se – NS, ZKMZ, ZKVL, OFV a přijímání do vyššího ročníku podle §63 a §18 Školského zákona).

Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole (do 15. března).
V ostatních případech na žádost vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.
U cizinců krajský úřad dle místa pobytu, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

Postup při odevzdávání zápisového lístku:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení – zveřejnění rozhodnutí. U uchazečů s „ústavní výchovou“ může v nezbytných případech potvrdit ředitel příslušného zařízení.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zápisová lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.
To neplatí v případech, kdy:
– uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání
– uchazeč již uplatnil zápisový lístek na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu

Náhradní zápisový lístek vydává orgán, který jej vydal na základě písemné žádosti.

Způsob žádosti o zápisový lístek:
– osobně (KÚ Zlínského kraje) – s ověřením totožnosti žadatele
– písemná žádost zaslaná na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

V žádosti je třeba uvést:
– jméno a příjmení uchazeče o studium
– datum a místo narození uchazeče o studium
– adresu bydliště uchazeče o studium
– případně jméno zákonného zástupce nezletilého uchazeče
Zápisový lístek bude na základě těchto údajů zaevidován v databázi žadatelů.

Pro ověření totožnosti žadatele o zápisový lístek musíte předložit:
– zletilý uchazeč průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu
– zákonný zástupce nezletilého uchazeče průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu a občanský průkaz nezletilého uchazeče nebo jeho rodný list

Vydání zápisového lístku je bezplatné.

V případě dalších dotazů o přijímací řízení na střední školy je možné se obrátit na pracovníky odboru školství, mládeže a sportu.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava