Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje

CÍL PROJEKTU A AKTIVITY K JEHO DOSAŽENÍ

Hlavním cílem projektu je rozvoj odborného technického vzdělávání žáků SOŠ Slavičín a SOŠ Dubnica nad Váhom a jeho zkvalitnění v oblasti využití moderních technologií prostřednictvím po léta osvědčené vzájemné spolupráce obou partnerských škol a regionálních firem na obou stranách hranice. Neméně důležitým faktorem je i zvýšení odborných kompetencí pedagogů – jejich další vzdělávání zcela určitě napomůže ke zlepšení pozitivních změn v odborném technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech.

Dalším velmi důležitým cílem projektu je zapojení žáků ZŠ v regionu do technické výchovy, jako cílevědomého procesu formování osobnosti jedince tak, aby žák ZŠ získal správné postoje pro své budoucí povolání, ale i pro jejich využití v běžném životě. Smyslem projektu je popularizovat odborné technické vzdělávání a podnítit zájem žáků o technické obory studia. Zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu chceme ukázat žákům ZŠ a jejich rodičům možnost uplatnění jejich dětí v současném reálném životě, případně v jejich budoucím povolání.

Projekt podporuje technické vzdělávání žáků zejména ve vysoce žádané oblasti zavádění automatizace a robotizace v průmyslové výrobě, v moderní tvorbě modelů součástí počítačovou technologií a ve stavbě a využití elektronických obvodů.

Tento projekt reaguje na enormní poptávku sociálních partnerů po odborně vzdělaných absolventech škol, zejména ve strojírenských a elektrotechnických oborech.

K dosažení cíle budou projektem podpořeny následující klíčové aktivity:

(aktivity jsou seřazeny chronologicky podle jejich vlivu na růst odborných kompetencí žáků – od informační a zkušenostní podpory při výběru studia, přes odbornou výuku moderních technologií až po duální vzdělávání žáků škola/firma a jejich začlenění do reálného života v regionu)

1. Půjdu studovat aneb „Jak to chodí v technické střední škole?“

Pro nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků  ZŠ o studium v technických oborech, budou obě partnerské SOŠ nabízet regionálním ZŠ takzvané „sdílení dílen“, kde budou žákům ZŠ pod vedením zkušených pedagogů  SOŠ umožněny kurzy základů ručního obrábění, technického kreslení a 3D modelování na PC a využití robotiky.

Aktivita je zaměřena na stáže žáků a učitelů ze ZŠ za účelem seznámení se s prostředím a technickým vybavením SOŠ. Žáci ZŠ získají praktické zkušenosti při práci v dílnách a odborných učebnách SOŠ na pomůckách pořízených z tohoto projektu.  Po dobu realizace projektu je plánováno celkem 16 jednodenních stáží žáků v SOŠ při dnech otevřených dveří.

Pro zvýšení atraktivity studia technických oborů na středních školách také 2x zorganizujeme SOŠkářský 5-boj pro žáky základních škol z obou partnerských regionů na půdě HCP.  Žáci  budou soutěžit v 5 technických disciplínách, které souvisí s výukou v rámci oborů na našich školách.

2. Jak vznikají výrobky aneb „Jak to chodí ve firmě?“

První část aktivity je zaměřena na exkurze žáků a učitelů ZŠ do výrobních provozoven firem. Účastníci se seznámí s prostředím a technickým vybavením výrobních provozoven potencionálních zaměstnavatelů v regionu a s jejich aktuálními požadavky na odbornou kvalifikaci svých budoucích zaměstnanců. Po dobu realizace projektu je plánováno celkem 10 exkurzí žáků do firem v regionu. Realizace této aktivity zvýší motivaci žáků ZŠ pro výběr technického oboru studia na SOŠ a zlepší propojenost zaměstnavatelů s jejich budoucími potenciálními zaměstnanci.

Druhá část aktivity je zaměřena na žáky SOŠ. Pro užší propojení teorie s praxí oba partneři naváží spolupráci s 10 firmami ve svém regionu (5 firem na české a 5 na slovenské straně), které se budou přímo podílet na odborné profesní přípravě žáků. Aktivita jednoznačně zvýší spolupráci obou partnerských škol s regionálními  firmami v realizaci tzv. duálního vzdělávání a především ve vzdělávání žáků na nejmodernějších technologiích, které jsou ve firmách. Regionální zaměstnavatelé tak budou moci podstatným způsobem přispět k naplnění specifického cíle projektu – Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce:

 • budoucí potenciální zaměstnanci (žáci SOŠ) poznají prostředí, technické vybavení a provoz ve firmě
 • regionální zaměstnavatelé budou moci zvyšovat a směrovat odborné kompetence žáků
  a motivovat je k nástupu do prvního zaměstnání v jejich firmě

3. Dokážu naprogramovat automatizované nebo robotické pracoviště?

Aktivita podporuje rozvoj a zkvalitnění odborného technického vzdělávání žáků SOŠ v oblasti konstrukce, stavby a programování automatizovaných a robotických pracovišť. Aktivita si klade za cíl zpřístupnit žákům současné moderní technologie tak, aby se s nimi v rámci odborného studia mohli naučit pracovat a aby absolventi školy mohli své znalosti co nejlépe uplatnit v praxi.  

V rámci aktivity budou pořízeny (kumulativně za oba partnery):

 • průmyslový robot pro výuku robotizace a programování
 • elektronické stavebnice, součástky a simulační software pro výuku elektroniky
 • rozšíření stávajícího pracoviště pneumatického řízení FESTO o prvky, umožňující jeho programování a automatické řízení
 • rozšíření stávajícího pracoviště 3D tisku o 3D scanner za účelem výuky moderní tvorby 3D modelu dle předlohy
 • 20 ks PC + SW, 17 ks notebook + SW, Wi-Fi AP, 4 ks dataprojektor, tiskárna, multilicence simulačního software MultiSIM pro výuku elektronických obvodů, multilicence simulačního software FluidSIM pro výuku pneumatického řízení, měřicí přístroje a didaktické pomůcky.
 • odborné školení pedagogů k nově pořízené moderní technice a software – 6 ks

V rámci aktivity budou vytvořeny pracovní listy pro výuku:

 • Programování průmyslového robota
 • Praktické zapojení a simulace elektronických obvodů
 • Praktické zapojení a simulace pneumatických obvodů.
 • Programování v informačních technologiích
 • 2D a 3D modelování

                                                                                                                                                                                       Žáci SOŠ i ZŠ budou moci vlastními činnostmi simulovat programátorské aktivity na zakoupených pomůckách a osvojovat si práci s moderními technologiemi, které se ve firmách často využívají, a to jak v rámci vzájemných výměnných pobytů žáků partnerských škol, v rámci odborné výuky žáků SOŠ, tak v rámci dnů otevřených dveří (žáci ZŠ).

4. Dokážu vytvořit model součásti (CAD) vhodný pro její výrobu (CAM)?

Konkrétním cílem aktivity je vytvoření výukového materiálu (pracovní listy), který bude zahrnovat názorné strojírenské 2D výkresy a prostorové 3D modely, podle kterých si žáci dokáží představit trojrozměrný tvar jednoduché součásti.

 • žáci podle pracovních listů vytvoří na počítači 3D model součásti (CAD).
 • takto vytvořený model bude spolu s technologickým postupem představovat základní podklady k tvorbě NC programu pro výrobu součásti na CNC stroji, který žáci rovněž na počítači vytvoří (CAM).

Důležitým  aspektem aktivity je zkvalitnit výuku žáků SOŠ v oblasti CAD/CAM systémů pro zvýšení možnosti jejich uplatnění ve strojírenských firmách.

Aktivita si rovněž klade za cíl podpořit profesionální růst odborných pedagogů SOŠ a zvýšit jejich kompetence, vědomosti a zručnosti v oblasti moderní tvorby 3D modelů a 2D výkresů součástí ve strojírenské výrobě.

V rámci aktivity budou pořízeny:

 • 13 ks PC sestava s požadovaným softwarovým vybavením
 • 1 ks notebook
 • odborné školení pedagogů v CAD systému

V rámci aktivity budou vytvořeny pracovní listy pro výuku CAD systémů:

 • 2D výkresy strojních součástí
 • 3D modely součástí
 • popis tvorby CAD součástí

5. Poznávám nové vývojové trendy a technologie aneb „Jak to dělají jinde“

Aktivita si klade za cíl podpořit technické vzdělávání pedagogů SOŠ a vybraných žáků školy rozšířením jejich obzoru v oblasti moderních vývojových trendů a technologií ve výrobě a také náhledem na to „Jak to dělají jinde“

Aktivita je zaměřena na realizaci vzájemných výměnných studijních pobytů žáků a pedagogů obou partnerských škol. Během těchto výměnných studijních pobytů budou žáci absolvovat výuku odborných technických předmětů a odborného výcviku společně se žáky partnerské školy přímo ve výuce. Pedagogové budou seznámeni s technikou a výukou moderních technologií v partnerské škole a prakticky si vyzkouší práci s touto technikou. Současně dojde vždy učiteli jedné školy k přenášení zkušeností, kompetencí a znalostí na učitele druhé partnerské školy. Účastníci budou v rámci výměnného studijního pobytu absolvovat také exkurze do výrobních firem v regionu partnerské školy. Po dobu realizace projektu jsou na straně každého partnera  plánovány 2x pětidenní výměnné studijní pobyty žáků a 2x výměnné pobyty pedagogů v partnerské škole.

Pro podporu informovanosti v oblasti moderních vývojových trendů a technologií budou v rámci aktivity realizovány exkurze žáků a učitelů SOŠ do významných evropských firem, zaměřených na oblast strojírenství, elektrotechniky, informatiky a automatizace, exkurze do technicky zaměřených středních škol v jiném státě EU a návštěvy veletrhů v EU.  Součástí studijních cest je rovněž účast na kulturních a společenských nebo sportovních akcích navštíveného regionu. V průběhu realizace projektu jsou celkem 2x plánovány pětidenní společné studijní cesty pedagogů a žáků obou partnerských škol.

Pro žáky SOŠ každý partner (VP, HCP) uspořádá 2 semináře se zástupci úřadu práce, na kterých budou žáci seznámeni se situací na trhu práce a s perspektivou jejich zaměstnání  po ukončení studia.

V průběhu realizace projektu 2x uspořádáme společnou konferenci za účelem výměny zkušeností pedagogů partnerských škol a regionálních zaměstnavatelů a vyhodnocení realizace aktivit projektu.

Realizace vzájemných odborných i volnočasových společných aktivit obou partnerských škol výrazně přispěje také k odbourávání jazykových bariér v komunikaci zejména u mladé generace a přispěje také k rozvoji osobních mezilidských vztahů obyvatel v příhraničních regionech.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava