Školská rada

MŠMT vydalo Opatření obecné povahy č. j.: MSMT- 40610/2020-1 ze dne 29. října 2020, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad tak, že skončí tři měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

Školská rada při GJP a SOŠ Slavičín

Ve smyslu § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je na GJP a SOŠ Slavičín zřízena školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Členové školské rady
Pro období listopad 2017 – listopad 2020.

Členové jmenovaní zřizovatelem:
Mgr. Božena Filáková
PaedDr. Petr Navrátil

Členové zvolení pedagogickými pracovníky
Ing. Jarmila Űberallová
Ing. Alois Kužela

Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
Ing. Tomáš Dulík, PhD.
Denisa Balšanová

 • Školská rada:
 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu na další školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke
 • zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • dává návrh na jmenování jednoho svého člena do komise v případě konkurzu na ředitele školy


Jednací řád školské rady

Článek 1

Zasedání školské rady

Zasedání školské rady svolává její předseda prostřednictvím elektronické pošty. Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program zasedání, případně další nutné materiály, obdrží členové, ředitel školy, pokud je vyzván k účasti, a přizvaní zástupci odborné veřejnosti zpravidla nejpozději 10 pracovních dnů předem.
Zasedání řídí předseda ŠR, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen ŠR. Předseda stanovuje program schůze, který lze před zahájením jednání doplnit dle návrhů a připomínek členů ŠR.
Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.
Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 všech jejích členů.

Článek 2

Závěry školské rady

Závěry ze zasedání formuluje předsedající. O závěrech se hlasuje, k jejich přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů školské rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo.
O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován ředitel školy.

Článek 3

Zápis ze školské rady

Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina. Zápis podepisuje předseda nebo v jeho nepřítomnosti předsedající.
Zápis se rozesílá všem členům školské rady elektronickou poštou. Za vyhotovení a rozeslání zápisu zodpovídá předsedající. Za uložení všech zápisů ze zasedání školské rady do dokumentace školské rady zodpovídá předseda.

Článek 4

Přijetí a změna jednacího řádu

K přijetí a změně jednacího řádu je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů školské rady.
Jednací řád byl projednán a schválen při prvním zasedání školské rady.

Volební řád

Rada Zlínského kraje v souladu s ustanovením §167 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a s ustanovením §59 odst.1 písm.i) zákona č. 129/200 Sb. o krajích (krajské zřízení), v platném znění vydává tento

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem

I.

Úvodní ustanovení

 1. Volební řád upravuje volbu
  a) jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volenou zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty
  b) jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volenou pedagogickými pracovníky školy.
 2. Členem školské rady může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, plně způsobilá k právním úkonům, která vyslovila souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu se zákonem a s tímto volebním řádem.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Ředitel školy nemůže být členem školské rady.
 4. Funkční období členů školské rady je tříleté. První funkční období členů nově zřízených školských rad začíná 1.1.2006. Funkci člena školské rady lze zastávat opakovaně.
 5. Členství ve školské radě je čestné. Zaniká uplynutím funkčního období; odstoupením; úmrtím; zrušením školské rady; zánikem školské rady v důsledku zrušení příspěvkové organizace, která vykonává činnost školy; pravomocným odsouzením člena pro úmyslný trestný čin; v případě jmenovaných členů také jejich odvoláním. Členství v radě dále zaniká v případě člena voleného pedagogickými pracovníky školy, pokud přestal být pedagogickým pracovníkem školy.

II.

Příprava a průběh voleb

 1. Za řádné uskutečnění voleb do školské rady v souladu se zákonem a s tímto volebním řádem zodpovídá ředitel školy. Ředitel školy rovněž zodpovídá za takovou organizaci voleb, aby byla zajištěna jejich demokratičnost a věrohodnost.
 2. K zajištění přípravy a provedení voleb ředitel jmenuje volební komisi. Komise musí mít minimálně dva členy. Členem volební komise nemůže být kandidát navržený na člena školské rady.
 3. Ředitel školy vyhlásí termín voleb a k volbám svolá oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty a pedagogické pracovníky školy formou oznámení, které se vhodnými způsoby zveřejní nejpozději 20 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje:
  a) základní informace o volbách do školské rady,
  b) informaci o způsobu podávání a náležitostech návrhů na kandidáty na členy školské rady,
  c) datum, hodinu a místo konání voleb,
  d) upozornění, že voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.
 4. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty na členy školské rady. Součástí návrhu musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Volební komise sestaví seznam kandidátů a pro případ potřeby zajistí hlasovací lístky pro volby členů do školské rady.
 5. Volební komise eviduje formou zápisů všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.
 6. Oprávnění voliči volí členy školské rady hlasováním.
 7. Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách a podle stanoveného počtu členů školské rady.
 8. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. V případě škol při zdravotnických zařízeních se pro jednu třetinu členů školské rady, která má být volena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, přiměřeně použije ustanovení §167 odst.5 školského zákona.
 9. Volební komise organizuje hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb a vyhotovuje zápis o volbách. Součástí zápisu je seznam zvolených členů školské rady (jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa). Zápis je podepsán všemi členy volební komise a ředitelem školy. Ředitel školy zajistí řádnou archivaci zápisu o volbách.

III.

Závěrečná ustanovení

 1. Doplňovací volby na uvolněná místa členů školské rady se organizují bez zbytečného odkladu obdobně v souladu s tímto volebním řádem.
 2. Termín pro první volby do školské rady vyhlásí ředitel školy tak, aby se mohly řádně uskutečnit nejpozději do 30. listopadu 2005.
 3. V případě, že Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí sloučení příspěvkových organizací, které vykonávají činnost školy (škol), zajistí ředitel nástupnické organizace v dostatečném předstihu v součinnosti s ředitelem zanikající organizace volby do školské rady tak, aby byla umožněna účast oprávněných voličů z obou (všech) slučovaných škol.
 4. Ředitel školy je povinen bez zbytečného odkladu předat Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje písemnou informaci o vyhlášení a termínu voleb a o výsledcích voleb včetně kopie zápisu o volbách.
 5. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho schválení Radou Zlínského kraje. Volební řád bude zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.

Tento volební řád byl schválen usnesením Rady Zlínského kraje č. 0747/R19/05 ze dne 12. 9. 2005.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava