Školská rada

Školská rada při GJP a SOŠ Slavičín

Ve smyslu § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je na GJP a SOŠ Slavičín zřízena školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Členové školské rady
Na základě voleb do Školské rady, které proběhly ve dnech 23. 4. – 24. 4. 2024 byli novými členy zvoleni nebo jmenováni:

Členové jmenovaní zřizovatelem:
Mgr. Božena Filáková
Anton Bonko

Členové zvolení pedagogickými pracovníky
Ing. Michal Horalík
Mgr. Veronika Prchlíková

Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
Ing. Tomáš Dulík, PhD.
Alena Manová

Funkční období nové Školské rady začíná od 12. července 2024. Úvodní schůzka bude svolána ředitelkou školy na přelomu srpna a září 2024.

 • Školská rada:
 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu na další školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke
 • zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • dává návrh na jmenování jednoho svého člena do komise v případě konkurzu na ředitele školy


Jednací řád školské rady

Článek 1

Zasedání školské rady

Zasedání školské rady svolává její předseda prostřednictvím elektronické pošty. Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program zasedání, případně další nutné materiály, obdrží členové, ředitel školy, pokud je vyzván k účasti, a přizvaní zástupci odborné veřejnosti zpravidla nejpozději 10 pracovních dnů předem.
Zasedání řídí předseda ŠR, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen ŠR. Předseda stanovuje program schůze, který lze před zahájením jednání doplnit dle návrhů a připomínek členů ŠR.
Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.
Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 všech jejích členů.

Článek 2

Závěry školské rady

Závěry ze zasedání formuluje předsedající. O závěrech se hlasuje, k jejich přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů školské rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo.
O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován ředitel školy.

Článek 3

Zápis ze školské rady

Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina. Zápis podepisuje předseda nebo v jeho nepřítomnosti předsedající.
Zápis se rozesílá všem členům školské rady elektronickou poštou. Za vyhotovení a rozeslání zápisu zodpovídá předsedající. Za uložení všech zápisů ze zasedání školské rady do dokumentace školské rady zodpovídá předseda.

Článek 4

Přijetí a změna jednacího řádu

K přijetí a změně jednacího řádu je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů školské rady.
Jednací řád byl projednán a schválen při prvním zasedání školské rady.

Volební řád

Rada Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává tento

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tento volební řád nahrazuje ke dni své účinnosti volební řád školské rady schválený Radou Zlínského kraje dne 20. 4. 2009 usnesením č. 0310/R10/09.
 2. Volební řád upravuje volbu:
  a)   jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volenou zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty
  b) jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volenou pedagogickými pracovníky školy.

3.      Členem školské rady může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, plně způsobilá k právním         úkonům, která vyslovila souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu se zákonem a s tímto volebním řádem.

4.      Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci           nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Ředitel školy nemůže být členem školské rady.

5.      Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem.

6.      Funkční období členů školské rady zvolených v řádných volbách je tříleté. První funkční období členů začalo 1. 1. 2006, druhé 1. 1. 2009, třetí 1. 1. 2012. Funkci člena školské rady lze zastávat opakovaně.

7.      Členství ve školské radě je čestné.

8.      Členství zaniká uplynutím funkčního období. Dále zaniká úmrtím; zrušením školské rady; zánikem           školské rady v důsledku zrušení příspěvkové organizace, která vykonává činnost školy;   pravomocným odsouzením člena pro úmyslný trestný čin.

Před uplynutím funkčního období členství končí vzdáním se funkce písemným prohlášením; dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem; vznikem neslučitelnosti (ředitel školy); v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady; dnem zvolení nového člena v předčasných volbách při požádání alespoň většiny oprávněných voličů; dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý, zletilý žák žákem či studentem školy (s přihlédnutím k § 21 odst. 1 písm. c školského zákona).

II.

Příprava a průběh voleb

 1. Za řádné uskutečnění voleb do školské rady v souladu se zákonem a s tímto volebním řádem zodpovídá ředitel školy. Ředitel školy rovněž zodpovídá za takovou organizaci voleb, aby byla zajištěna jejich demokratičnost a věrohodnost.
 2. K zajištění přípravy a provedení voleb ředitel jmenuje volební komisi. Komise musí mít minimálně dva členy. Členem volební komise nemůže být kandidát navržený na člena školské rady.
 3. Ředitel školy vyhlásí termín voleb a k volbám svolá oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty a pedagogické pracovníky školy formou oznámení, které se vhodnými způsoby zveřejní nejpozději 10 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje
  a) základní informace o volbách do školské rady,
  b) informaci o způsobu podávání a náležitostech návrhů na kandidáty na členy školské rady,
  c) datum, hodinu a místo konání voleb,
  d) upozornění, že voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.
 4. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty na členy školské rady. Součástí návrhu musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Volební komise sestaví seznam kandidátů a pro případ potřeby zajistí hlasovací lístky pro volby členů do školské rady.
 5. Volební komise eviduje formou zápisů všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.
 6. Oprávnění voliči volí členy školské rady hlasováním.
 7. Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách a podle stanoveného počtu členů školské rady.
 8. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. V případě škol při zdravotnických zařízeních se pro jednu třetinu členů školské rady, která má být volena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, přiměřeně použije ustanovení § 167 odst. 5 školského zákona.
 9. Volební komise organizuje hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb a vyhotovuje zápis o volbách. Součástí zápisu je seznam zvolených členů školské rady (jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa). Zápis je podepsán všemi členy volební komise a ředitelem školy. Ředitel školy zajistí řádnou archivaci zápisu o volbách.

III.

Volby předsedy školské rady

 1. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu a zvolení předsedy je třeba nadpoloviční většina všech hlasů členů školské rady.

IV.

Závěrečná ustanovení

 1. Doplňovací nebo předčasné volby na uvolněná místa členů školské rady se organizují bez zbytečného odkladu obdobně v souladu s tímto volebním řádem. V případě, že člen školské rady byl zvolen v doplňovacích nebo předčasných volbách, bude jeho funkční období končit shodně s funkčním obdobím členů zvolených v řádných volbách. V případě nového jmenování člena školské rady zřizovatelem, končí funkční období shodně s funkčním obdobím členů jmenovaných v řádném termínu.
 2. Doplňovací a předčasné volby se nemusí konat v posledním půlroce funkčního období školské rady v případě, kdy nezletilý žák, zletilý žák nebo student přestal být žákem či studentem školy. Podmínkou je, aby školská rada byla usnášení schopná a bylo v ní zastoupení zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů.
 3. Termín pro první volby do školské rady proběhl do 30. listopadu 2005. Další termíny řádných, předčasných nebo doplňovacích voleb vyplývají z funkčního období členů.
 4. Funkce člena končí před uplynutím funkčního období v případě tří po sobě jdoucích neomluvených neúčastí na zasedání školské rady.
 5. V případě, že Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí sloučení příspěvkových organizací, které vykonávají činnost školy (škol), zajistí ředitel nástupnické organizace v dostatečném předstihu v součinnosti s ředitelem zanikající organizace předčasné volby do školské rady tak, aby byla umožněna účast oprávněných voličů z obou (všech) slučovaných škol.
 6. Ředitel školy je povinen bez zbytečného odkladu předat Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje písemnou informaci o vyhlášení a termínu řádných, předčasných nebo doplňovacích voleb a o výsledcích voleb včetně kopie zápisu o volbách.
 7. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho schválení Radou Zlínského kraje. Volební řád bude zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.

Tento volební řád byl schválen usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava