GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, Slavičín, 763 21, ičo: 46276327 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.
V rámci zajišťování svých činností provádí Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

  • přijímací řízení do prvního ročníku,
  • zajištění středního vzdělávání,
  • zajištění odborného výcviku, učební, odborné praxe,
  • zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,

Informace o zpracování osobních údajů:
1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Máte právo:

  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka)
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Michal Horalík,
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Školní 822, 763 21 Slavičín
Tel. 577 342 408 kl. 15; 603 148 250
Email: poverenec.oou@gjpsosslavicin.cz

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava