Školní řád

Školní řád
je vydaný v souladu s § 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a platí pro všechny vyučované obory na škole.

Žákovo právo na vzdělání je uplatňováno docházkou na Gymnázium Jana Pivečky a Střední odbornou školu Slavičín (dále jen škola), příspěvkové organizaci zřízené Zlínským krajem. Škola postupuje při výchově a vzdělávání žáků v souladu s Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, Ústavou České republiky a dalšími zákonnými normami, které upravují hlavní činnost a je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a Zlínského kraje a nesmí být v rozporu se zákonnými normami Evropské unie.
Školní řád upravuje způsob středního vzdělávání a výchovy, stanovuje podmínky, za nichž se vzdělávání uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti nezletilých žáků, jejich zákonných zástupců, zletilých žáků a jejich rodičů plnících vyživovací povinnost k nim, pedagogických pracovníků a vztahy mezi nimi, týkající se působnosti školy. Dále upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a pravidla pro hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání žáků.
Příspěvková organizace Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín se zavazuje postupovat v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Pověřenec pro školu bude řešit veškeré spory.

„Poctivé studium, pomoc blízkým i neznámým lidem je nejen základní povinností, ale i věcí cti každého žáka školy.“

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava