60 let odborného vzdělávání ve Slavičíně

Počátky učňovského školství ve Slavičíně jsou spojeny s rokem 1963, kdy bylo rozhodnuto, že podnik Vlárské strojírny bude provádět přípravu učňovského dorostu sám. Teoretickou výuku ale zpočátku zajišťovala učňovská škola ve Valašských Kloboukách. Až v září 1967 převzal podnik také teoretickou výuku a zřídil vlastní odborné učiliště. Jelikož šlo o provizorní a nevyhovující prostředí, bylo rozhodnuto vystavět v několika etapách nové odborné učiliště. V roce 1972 byla zahájena výstavba dílen, následoval vstupní areál a budova školy. V osmdesátých letech pak byla dokončena rekonstrukce bývalého skladu na tělocvičnu a přístavba školy a dílen.

Zpočátku se zde připravovali žáci ve tříletých učebních oborech strojírenského zaměření, formou  večerního studia při zaměstnání bylo možno získat i maturitu. Od 1. září 1976 byla zavedena i denní výuka čtyřletého učebního oboru s maturitou.                                                                                                                                                                                     

 V devadesátých letech  v důsledku útlumu strojírenské výroby ve Vlárských strojírnách i v okolních podnicích při SOUs vzniká samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou Rodinná škola Slavičín a samostatná organizace Gymnázium  Slavičín. Učiliště zajišťovalo  materiální, personální i organizační činnost obou škol. Protože zájem o klasické strojírenské učební  obory byl minimální, vedle dosavadních oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů,  mechanik opravář pro stroje a zařízení a strojní mechanik byly zavedeny nové obory  z oblasti řemesel a služeb mechanik opravář pro silniční motorová vozidla (později automechanik), klempíř, elektromechanik, švadlena, provoz služeb pro domácnost,  prodavač a kuchař – číšník. Později byl zařazen také obor instalatér, naopak některé obory z důvodu nedostatečného zájmu zanikly.  Gymnázium se přestěhovalo  do budovy v městské části Slavičína a osamostatnilo se, studijní obor rodinná škola byl později na všech státních školách zrušen.
V rámci optimalizace středních škol  v roce 1999 došlo ke sloučení  s ISŠ Štítná nad Vláří a rozšíření nabídky o studijní obor management obchodu a služeb. Školní rok 2000/2001 byl pro školu významný tím, že v souvislosti se změnami ve veřejné správě se od 1. ledna 2001 stal jejím zřizovatelem Krajský úřad Zlín. Škola v tomto školním roce začala spolupráci se  soukromou vysokou školou EPI Kunovice při realizaci  dálkové formy bakalářského studijního oboru Finance a daně v prostorách SOŠ a SOU.                                                                                                Významný posun ve vzdělávací koncepci byl učiněn v souvislosti s povolením výuky nového  studijního oboru Sociální péče – sociálně správní činnost, který byl ale později zrušen v důsledku přesycenosti trhu práce absolventy oborů tohoto zaměření.

Nová etapa školy začíná v lednu  2012, kdy dochází ke sloučení SOŠ s Gymnáziem Jana Pivečky a 1. 1. 2012 vzniká nový subjekt Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín.

Význam šedesátileté existence odborné školy ve Slavičíně potvrzují i tato čísla: Výuční list v některém z učebních oborů získalo 2 789 žáků, maturitní vysvědčení 2312 žáků. Postupně se zde vystřídalo sedm  ředitelů, ve škole pracovalo za tuto dobu 143 učitelů teoretického vyučování, 74 učitelů odborného výcviku, 7 vychovatelů, 48 technickohospodářských pracovníků, 5 asistentů pedagoga a jeden školní psycholog.
Naše škola připravuje odborně vzdělané pracovníky pro firmy regionu, proto jsou realizovány  nejen projekty EU, ale i exkurze v podnicích a firmách, spolupráce se základními školami a preferování řemeslného vzdělávání. K tomu vždy směřovaly aktivity v oblasti náboru žáků, spolupráce s partnerskou školou, vybavování školy novou technikou a úzká spolupráce se sociálními partnery školy. Už řadu let se úspěšně rozvíjí i spolupráce se SPŠ a OA Uherský Brod, zejména při organizaci maturitních a závěrečných učňovských zkoušek a pokračuje i mezinárodní spolupráce s SOŠ  technickou v Dubnici nad Váhom. 

 A jak vidíme budoucnost GJP a SOŠ? Nejdůležitější pro žáky i rodiče a celý region je zachování oborové nabídky vzdělávání, tedy oborů vyučovaných na obou školách a oborů uplatnitelných u budoucích zaměstnavatelů. Nelze pominout i nižší finanční  zatížení rodin na získání středního vzdělání, ať už s maturitou nebo výučním listem, bez nutnosti dojíždění do vzdálenějších měst nebo ubytování na internátech. Výuka probíhá v budovách, které prošly nákladnou rekonstrukcí a jejichž technické vybavení splňuje požadavky  kladené na školy ve 21. století. Věříme, že demografický vývoj a zájem o studium oborů v  subjektu umožňujícím získání všeobecného i odborného vzdělání ukáže jeho životaschopnost a perspektivu.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava