IKAP 2021-2023

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II

Název projektu:Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II
Reg. číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Operační program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Financování:OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %; Státní rozpočet – 10 %; Zlínský kraj – 5 %
Příjemce dotace:Zlínský kraj
Všeobecný cíl:Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.
Partner projektu:Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Rozpočet partnera:6 663 787,92 Kč– z toho investiční prostředky 1 511 092,00 Kč
532 080 Kč – šablony
Období realizace partnera:1. 1. 2021 – 31. 8. 2023 (IKAP)
1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 (Šablony)
Realizované aktivity partnera:Volnočasové aktivity pro žáky střední školy– zaměřené na výuku technických a přírodovědných předmětů
Sdílení dílen pro žáky základních škol
Odborná praxe pro studenty gymnázia na střední odborné škole
Volnočasová aktivita pro žáky základních škol
Program vzájemného učení žáků střední školy pro děti v mateřských školách

7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
7f: Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce

Umístění informační plakátů ve vestibulu školy

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava