Oznámení o konání voleb do Školské rady při GJP a SOŠ Slavičín

Dnem 11. 7. 2024 končí funkční období stávajících členů Školské rady, proto je nutné  uskutečnit dle § 167 školského zákona vypsání termínu voleb  do části Školské rady při Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole  Slavičín reprezentující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a do části ŠR tvořenou pedagogickými pracovníky pro příští volební období 2024 – 2027.

Termín voleb stanovuji na den 23.  a 24. dubna 2024 v době od 14. 00 – 17. 00 hod.

Školská rada se skládá z šesti členů:
   – dva zástupce jmenuje zřizovatel školy (Krajský úřad Zlínského kraje)
   – dva zástupce volí členové pedagogického sboru z řad pedagogických pracovníků školy
   – dva zástupce volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci z řad zákonných zástupců a
      zletilých žáků.

1. Volba zástupců pedagogických pracovníků

a) Do pondělí 8. 4 2024 navrhnou pedagogové vhodné kandidáty ze svého středu formou
      e-mailu ředitelce školy.

 b) Bude sestavena volební komise, jejímiž členy nemohou být kandidáti do připravovaných
       voleb.  

c) Všichni navržení kandidáti budou osloveni opět formou e-mailové komunikace ředitelkou
      školy, zda souhlasí s nominací. Pokud vyjádří svůj souhlas, budou volební komisí zapsáni na
      kandidátní  listinu.

d) Volby zástupců pedagogických pracovníků proběhnou dne 23. a 24. dubna 2024.    
      Právo volit mají všichni pedagogičtí pracovníci.  Volby jsou tajné. Každý oprávněný volič
      vybere nejvýše dva kandidáty z  nabídky v anketě. Do ŠR budou zvoleni dva z navržených
      kandidátů, kteří ve volbách získají nejvíce hlasů.


2. Volba zákonných zástupců nezletilých studentů a zletilých žáků

 a) Ředitelka školy formou sdělení v programu EDOOKIT osloví zákonné zástupce všech
       nezletilých žáků a  zletilé žáky s výzvou, aby jí do pondělí 8. dubna 2024 oslovili, pokud mají
       zájem kandidovat do Školské rady při GJP a SOŠ Slavičín. Podmínkou kandidatury je v případě
       zákonných zástupců skutečnost, že jejich dítě je žákem školy. V případě zletilých žáků je to    
       dosažení věku 18 let v den konání voleb.

b)  Volby zástupců rodičů a zletilých žáků proběhnou od  23. a 24. dubna 2024 na Gymnáziu
       Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín, Školní 822 a odloučeném pracovišti
       Divnice119.

      

     Volba bude provedena výběrem nejvýše dvou kandidátů z kandidátní listiny. Volby jsou tajné.
     Oprávněni volit jsou zákonní zástupci nezletilých žáků (vždy pouze jeden zákonný zástupce
     za jednoho žáka) a zletilí žáci. Kandidátka zákonných zástupců a zletilých žáků je společná,
     volič si vybírá bez ohledu na to, zda jde o zákonného zástupce či žáka.

     Pro řádný průběh voleb jmenuji volební komisi ve složení:

     Mgr. Jitka Strnková, Ing. Jarmila Űberallová

     Ing. Petra Šomanová, Bc. Michaela Machučová

    Volební komise spočítá hlasy pedagogických pracovníků i hlasy zákonných zástupců a zletilých 
     žáků a oznámí jména čtyř členů ŠR pro nové volební období ředitelce školy. Jména nově
     zvolených členů ŠR budou do týdne od uskutečnění voleb uveřejněna na internetových
     stránkách školy. Zbylé dva členy jmenuje zřizovatel do konce školního roku. Volební 
     období nové Školské rady při GJP a SOŠ Slavičín začíná 12. července 2024.

     Ve Slavičíně 8. dubna 2024                                                  Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava