Školní metodik prevence

Mgr. Pavel MIKULČÍK – budova gymnázia, kabinet č. 204, pmikulcik@gjpsosslavicin.cz, tel. 604 129 087
Konzultační hodiny: – čtvrtek, pátek 9,15 – 10,15 hodin (konzultace nutno předem dohodnout)

Mgr. Jitka MAJCOVÁ – budova odborné školy, kabinet č. 303, jmajcova@gjpsosslavicin.cz, tel. 604 171 056

Konzultační hodiny: – úterý 7,00 – 8,00 hodin (konzultace po domluvě i kdykoliv jindy)
Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava