Výchovný poradce

Ing. Jana ŠUCHMOVÁ – jsuchmova@gjpsosslavicin.cz, tel. 732 872 800
Konzultační hodiny:
gymnázium – středa 10,00 – 13,00 hodin kabinet č. 204
odborná škola – čtvrtek 8,00 – 11,00 hodin kabinet č. 210

VP realizuje úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a volby studia a povolání žáků.
Nápň VP:
Poradenská a konzultační činnost:
Vede evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a evidenci mimořádně nadaných žáků. Kontroluje platnost vyšetření z pedagogické poradny a informuje učitele o žácích individuálně i skupinově integrovaných. Na základě vyšetření žáků vypracovává spolu s příslušnými vyučujícími individuální vzdělávací plány a podpůrná opatření. Kontroluje plnění IVP a popdůrných opatření žákem i vyučujícími. Je k dispozici žákům, vyučujícím i učitelům odborného výcviku v době svých konzultačních hodin. Po domluvě je k dispozici rodičům žáků.
Z každého jednání je pořízen zápis proti podpisu s návrhem na řešení, přijetí opatření.
Metodická činnost:
Poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc při práci se žáky, kteří vyžadují podpůrná opatření ve výuce. Poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc v oblasti výchovných trendů, sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a informuje o nich ostatní vyučující.
Spolupráce s dalšími organizacemi:
Účastní se akcí organizovaných PPP, ÚP a vzdělávacích akcí pro výchovné poradce. Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – s PPP, orgány péče o děti, s policií apod.
Propagace školy a nábor nových žáků:
Účastní se akcí typu „Burza škol“, „Den otevřených dveří“ apod. určených k propagaci školy.

Spolupráce s metodikem prevence, kariérovým poradcem, školním psychologem a asistentem pedagoga
Organizace adaptačních kurzů prvních ročníků, výchovných a preventivních akcí pro žáky (besedy …)
Spolu se školním metodikem prevence sleduje žáky potenciálně problematické. V případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele dává řediteli školy návrh na svolání výchovné komise. Z jejího jednání pořizuje zápis.
Informační:
Informuje žáky končících ročníků na SOŠ o možnostech dalšího studia, o dnech otevřených dveří na VŠ, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a přijímacím řízení.
Spolupráce s vedením školy:
Předkládá řediteli školy návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů.
Vypracovává roční plán a vyhodnocení své činnosti.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava