Gymnázium čtyřleté

Čtyřleté gymnázium je určeno pro uchazeče z 9. tříd ZŠ, kteří mají zájem o následné studium na vysoké škole. Předpokladem přijetí na gymnázium je úspěšné složení Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Každý rok je otvírána jedna třída čtyřletého gymnázia.
Příprava má široký všeobecně vzdělávací charakter. Žáci mají dostatek příležitostí osvojit si klíčové kompetence, tzn. osvojit si některé důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě. Absolventi jsou vybaveni klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a připraveni především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život. Mají předpoklady pro adaptabilitu v různých oborech a oblastech lidské činnosti, pro přizpůsobení se nově vznikajícím požadavkům na trhu práce i pro případné uplatnění v zahraničí. Ve vzdělávání jsou uplatňovány postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost a samostatnost žáků.
Od 1. ročníku se žáci učí dva cizí jazyky. Všichni studují anglický jazyk a druhý jazyk si vybírají z nabídky: jazyk německý, francouzský, španělský nebo ruský. Skupiny při výuce cizích jazyků jsou nastaveny dle úrovně a spojovány s žáky paralelních tříd osmiletého studia.
Nejlepší žáci se mohou intenzivně připravit k jazykovým mezinárodním zkouškám, zejména mezinárodně uznávanou zkoušku FCE.
Kromě povinných všeobecně vzdělávacích předmětů si žáci od 3. ročníku postupně vybírají volitelné předměty podle svého zaměření. Výběrem volitelných předmětů si rozšiřují znalosti v oborech svého budoucího studia na vysoké škole.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava